Operasjonell leie

iStock_000001095558SmallOperasjonell leie i helseforetak


Operasjonell leie er det eneste finansielle virkemiddelet som er tillatt brukt i sykehusene, i tillegg til midler som bevilges eller lånes av staten. Operasjonell leie og forvaltning er et finansielt og strategisk virkemiddel som bidrar til å optimalisere kapitalbruk og gi økt kontroll og ledelsesinformasjon med tanke på å ta gode strategiske beslutninger.

Problemstillinger knyttet til området leie og forvaltning ble tydeliggjort i en av regionene, der man så at forståelse for operasjonell leie var uklar. Dette gjaldt lovlighet, konsekvenser ved bruk, økonomiske konsekvenser, styring og kontroll av investeringsrammer med mer. I tillegg var man klar over at HFene og RHFet hadde en juridisk og økonomisk eksponering knyttet til et ukjent antall avtaler inngått på avdelingsnivå.

Dette ga regionen et behov for å etablere bedre kompetanse om operasjonell leie og tilhørende forvaltningsmuligheter, samt sette bruken inn i et system som ga HFene mulighet til å bruke dette finansielle virkemiddelet på en kontrollert måte både i forhold til økonomisk lønnsomhet, kontroll med investeringsrammer og et system for å forvalte og gi ledelsesinformasjon, både på HF og RHF nivå.

På HFene ble de økonomiske analyseverktøyene utviklet og nåverdibetraktninger inkludert, slik at analysene fikk med seg betraktninger vedrørende hensiktsmessig finansieringsform; eie eller leie!
 Regionen konkurranseutsatte operasjonell leie og inngikk avtale med CMA asset management. Gjennom denne avtalen fikk de etablert en standard for bruk av operasjonell leie og forvaltning. Videre fikk man bedret kompetansen, slik at bruken ble knyttet til lønnsomhetsvurderinger og en konstruktiv dialog mellom HF og RHF om hva som er hensiktsmessig å eie og hva som bør leies. Lokale avtaler ble unødvendig og både HF og RHF har bedret kontrollen med hva som reelt er av leiet utstyr. Til slutt oppnådde man også å hindre at operasjonell leie ble et virkemiddel for å omgå investeringsbegrensninger, men i stedet er et virkemiddel for å skape handlingsrom og fleksibilitet.

Operasjonell leie kjennetegnes ved:

  •     Leiestrøm skal ikke være mer enn 90 % av investeringens verdi. For helseforetak er dette ytterligere strammet inn til 80 %.
  •     Leietid kan maksimalt tilsvare 75 % av produktets økonomiske levetid. I helseforetak er dette strammet inn til 70 %.   
  •     Operasjonell leie skal ha motiver som går utenpå de rent finansielle, og skal således inneholde tjenester som understøtter dette.    
  •     Operasjonell leiekostnad aktiveres ikke i balansen. Leiekostnaden kostnadsføres direkte.
  •     Foruten lån fra staten, er operasjonell leie det eneste finansielle virkemiddel som er tillatt brukt i sykehusene.