Kommunalt samarbeid

iStock_000001095558SmallSamarbeid gir besparelser og bedre tjenester


Samarbeide innen IKT har blitt et fokusområde. Felles IKT-løsninger styrker både den enkelte kommune og evnen til regional samhandling og koordinering. Bakgrunnen for dette er at like verktøy og en samlet IKT-støttefunksjon understøtter kommunale oppgaver mer effektivt.


IKT er ikke et mål i seg selv, men en viktig innsatsfaktor for effektiv tjenesteproduksjon. Krav til økende service og leveranse, reduksjon av kostnader, samt sårbarhet ved å stå alene, er bakgrunnen for å hente ut gevinster på tvers av kommunegrensene.

Målet er at merkostnaden ved å samle IKT-tjenesten blir mindre enn å drive separate løsninger.

De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er:
Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal leveranse
Inneha en komplett oversikt over løsninger, leveranse- og kvalitetskrav for den enkelte kommune
Utvikle avtaler som gir forutsigbare kostnader med definerte service- og ytelsesnivåer, for den enkelte kommune og forutsigbar pris ut til kommunen.
Etablere en forbedrings- og tiltaksplan som sikrer gevinster og gevinstuttak