iStock_000001095558SmallGode grunner til å leie i stedet for å eie


En mer strategisk holdning til bruk av kapital gir mer lønnsom drift og større manøvreringsevne i vanskelige tider.
Derfor finansierer private og offentlige virksomheter i økende grad innsatsfaktorer med operasjonell leie. 
Her er noen av de vanligste grunnene til hvorfor:

 • Frigjør kapital
  Operasjonell leie er et virkemiddel for å frigjøre kapital. Leien tilgjengeliggjør nødvendig utstyr og kapital fristilles til å utvikle forretningens strategiske områder.
   
 • Positiv effekt på balansen
  Objekter finansiert med operasjonell leie føres ikke i virksomhetens balanse.Operasjonell leie gir derfor bedre egenkapitalgrad enn låne- eller egenkapitalfinansiering.
   
 • Bedre nøkkeltall
  Aksjeselskap måles etter nøkkeltall.
  Å finansiere driftsmidler med operasjonell leie i stedet for å ta dem inn i balansen som lånefinansierte eiendeler, slår positivt ut for en rekke nøkkeltall som tar utgangspunkt i egenkapitalgrad.
   
 • Større lånerammer
  En operasjonell leiekontrakt har sikkerhet i leieobjektet, og belaster ikke virksomhetens lånerammer.
  Eksisterende kredittrammer belastes ikke, og virksomhetens øvrige pantegrunnlag forblir urørt.
   
 • Bedre ressursutnyttelse
  Nedbetalte innsatsfaktorer betraktes ofte som ”gratis”, og potensielle gevinster ved en nyanskaffelse eller oppgradering ”glemmes”. Vedlikehold av et gammelt objekt og dårligere personalutnyttelse kan koste mer enn å avhende det gamle objektet og finansiere et nytt.
   
 • Bedre betingelser
  Lighthouse Finance AS er en nøytral finansieringspartner med en betydelig portefølje hos ledende norske og internasjonale banker. Vår posisjon sikrer markedsledende vilkår for våre kunder.
   
 • Jevne, forutsigbare kostnader
  Utgifter til kjøp, vedlikehold og oppgraderinger kommer ikke nødvendigvis i fase med selskapets inntekter, og kan være vanskelige å forutsi og styre.
  Når hele livssyklusen til et objekt finansieres med operasjonell leie, blir budsjettarbeidet vesentlig lettere.
   
 • Utnytt andrehåndsverdien
  En del utstyr har verdi i et andrehåndsmarked, forutsatt at det avhendes på riktig tidspunkt og måte.
  Erfaring med andrehåndsmarkeder optimaliserer verdien, samtidig som miljøhensyn ivaretas.
   
 • Bedre oversikt
  Med en operasjonell leieavtale følger et forvaltningssystem for å holde oversikt over eiendelene – hvor de befinner seg, hvilken forfatning de er i, kostnadsallokering, levetid, etc."