Forbedre nøkkeltall

iStock_000001095558SmallBankens covenant overholdes med operasjonell leie


Med operasjonell leie unngår virksomheten at bankens covenant overskrides når nytt finansieringsbehov oppstår.

Bedriften AS har sunn økonomi og en fornuftig finansiering. Men grunnet et ekstra finansieringsbehov på 150 millioner kroner, slår finansdirektøren varsko. Banken har satt en covenant knyttet til netto rentebærende gjeld over resultat før avskrivninger. Dersom Bedriften AS finansierer beløpet med lån, innskrenkes handlingsfriheten framover betraktelig.

Finansdirektøren ønsker derfor å se på andre finansieringsformer, og kontakter CMA asset management for å vurdere operasjonell leie. Fordelen med virkemiddelet er at balansen ikke belastes med mer gjeld.

For sine rentebetingelser har banken satt en covenant som forutsetter at gjelden ikke overstiger 4 ganger resultat før avskrivninger. 150 millioner mer gjeld vil i praksis bety at Bedriften AS ikke kan ta opp mer lån, samtidig som selskapet er svært utsatt for svingninger i resultatet.

Brukes derimot operasjonell leie endres ikke selskapets gjeld, siden leien bokføres som en ren driftskostnad. Følgelig forblir nøkkeltallet banken vurderer låneevne ut fra uendret. Bedriften AS løser finansieringsbehovet og drar positiv nytte av anskaffelsen, samtidig som det økonomiske handlingsrommet opprettholdes.