Offshore

iStock_000001095558SmallVi hjelper deg å sikre operasjonell effektivitet


Ny teknologi er lønnsom i en bransje der alle typer driftsstans medfører betydelig bortfall av kostnader. Operasjonell leie er en attraktiv finansieringsform, siden balansen ikke berøres.

På installasjoner under vann er det ofte behov for å migrere til ny og mer effektiv teknologi. Behovet for tilgang på nytt utstyr er i mange tilfeller så hyppig at man ikke rekker å avskrive det gamle utstyret. Ved å benytte operasjonell leie fra Lighthouse Finance AS holdes anskaffelsen ute av balansen, og alle kostnader føres som driftskostnader fortløpende. Operasjonell leie kan også ta høyde for overgang til ny teknologi før utløp av den ordinære leieperioden.

Mer effektiv bruk av fremmedkapitalelementet, åpner for mer strategisk bruk av kapitalen. Siden leien er en driftskostnad, påvirkes ikke låneevnen. Dette gir mer finansiell styrke til å effektivisere og forbedre kjernevirksomheten, enten det dreier seg om for eksempel oppkjøp eller ansettelse av flere ingeniører.

Lighthouse Finance AS kan finansiere installasjoner og utstyr både til installasjoner på subsea, eller om bord på fartøy, som for eksemkpel MPV eller OCV.

I vår rådgivningsvirksomhet ut mot kunder, har Lighthouse Finance introdusert løsninger som strekker seg lenger enn til bare å benytte produktet operasjonell leie. Vi kan avdekke eventuelle behov for å legge utstyret i egne driftsselskaper for å effektivisere både bruk og avskrivninger av utstyret. I mange tilfeller kan nye selskapsstrukturer gi mer effektivt eierskap og forvaltning av utstyret.

For mer informasjon, ta kontakt.