Pukk og grus

slagknuserEn steinknuser skal produsere penger, ikke binde kapital


En riktig finansiering av maskinparken sikrer forutsigbare kostnader og bidrar til omstillingsevne under lavkonjunktur. Siden operasjonell leie er en ren driftskostnad, og ikke belaster balansen, opprettholdes evnen til å sikre nye markeder.

I pukk og grus spiller kapitalkrevende maskiner en sentral rolle i virksomheten. Men ved siden av å knuse stein og tjene penger, binder anleggene kapital som kan brukes bedre.

Med operasjonell leie står Lighthouse Finance AS som eier av anlegget, og har bare pant i selve anlegget. Derfor berøres ikke leietakers egenkapital, selv om utstyret disponeres som ved selveie. Dette gir større handlekraft og åpner flere muligheter for en som tenker langsiktig finansielt.

Våre løsninger gir en oversiktlig og fleksibel finansiering av hele ditt mobile eller stasjonære knuseanlegg, og ivaretar muligheten for oppgradering av eksisterende anlegg, enten det dreier seg om å komplettere, endre eller supplere med nytt utstyr som for eksempel kjeftknusere, slagknusere eller konknusere.

Oppgradering og utskifting

Siden det viktigste med et knuseanlegg er at det er operativt til enhver tid, kan oppgraderingskostnadene også inkluderes i leieavtalen. Et anlegg som er optimalisert for kontinuerlig drift krever jevnlig vedlikehold og tilsyn. Nødvendige utskiftinger og oppgraderinger må også foretas underveis.

Våre løsninger for operasjonell leie er fleksible og bygger på bransjekunnskap. Ta kontakt med vår rådgiver innen pukk og grus dersom du ønsker å høre mer om hvordan Lighthouse Finance AS kan bistå din virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt.